ಅನಿಲ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ (Anil Gaikwad)

9822295244

[email protected]

ಅನಿಲ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1973 ರಿಂದ 2002 ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.ನಲ್ಲಿ ಟೂಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.