ಅಮಿತ್ ಸಾಳುಂಖೆ (Amit Salunkhe)

9923752936

[email protected]

ಅಮಿತ್ ಸಾಳುಂಖೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರೀಸೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಶಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ‘ಝೋಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ.’ ಕಂಪನಿಯ ಸೌಥ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಶಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.